دبستان دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

چیستی ارزش یابی توصیفی

چیستی ارزش یابی توصیفی :

علت نام گذاری ارزش یابی توصیفی: ارزش یابی به معنای داوری درباره ی چگونگی جریان نزدیک شدن به وضع مطلوب انتخاب توصیف به سبب نوع بازخورد در این الگو است.  

کیفی بودن این الگو ناظر به دو عنصر مهم در آن است:  

در مرحله جمع آوری اطلاعات ابزارهای مصاحبه ،مشاهده و ... است.   ودر مرحله تفسیر اطلاعات حاصل از جریان پیشرفت تحصیلی به ابعاد کیفی یادگیری مانند چگونگی یادگیری و دلایل ضعف و قوت آن توجه می نماید. (ص38-39) الگوی ارزش یابی کیفی توصیفی دارای 5 ویژگی است،   تغییر تاکید از ارزش یابی پایانی به ارزش یابی تکوینی و فرایندی  تغییر مقیاس فاصله ای(0تا20)تنوع ابزارهای جمع آوری اطلاعات   تغییر در ساختار کارنامه   تغییر در الگوی تصمیم گیری درباره ی دانش آموزان            

  

ادامه مطلب...

سخنان بزرگان

آدرس

دانشگاه صنعتی اصفهان ،کوی اساتید ردیف 4

تلفن تماس

03133912933-03133912992

رایانامه

ddsan@isfedu.ir