روز جهانی غذا

روز بازگشایی دبستان اول مهر 97

جشن بازگشایی دبستان در سال تحصیلی 98-97

اردوی اصفهان گردی ششم مورخ 97/2/17

هفته سلامت

شرکت در جشنواره کار و فناوری استان

اردو در مدرسه 97/1/22

روز رشد 96/12/23

روز درختکاری

جشن انقلاب -، کلاس پنجم