معمای شماره 13

لطفاً پاسخ معما را به دفتر دبستان تحویل دهید .

معمای شماره 12

لطفاً پاسخ های خود را به دفتر دبستان تحویل دهید .

به ازای هر پاسخ صحیح یک چک 15 امتیازی دریافت می کنید.

معمای شماره 11

لطفاً پاسخ سؤال را به دفتر دبستان تحویل دهید .

معما شماره 10

معمای شماره 9

پدر زهره وقتی به پارک می رفت مردی را دید که از روبرو می آمد . همراه مرد 7 زن بود . هر زن با 7 دختر و هر دختر 7 بچه داشتند که در پشت سر آنها می آمدند . آیا می دانید چند نفر به پارک می رفتند؟

معمای شماره 8

3 نفر معدنچی به نام های احمد ، حسن و مهدی هر کدام 3 عدد الماس پیدا می کنند به وزنهای 5 و 13 و 12 و 4 و 9 و 8 و 15 و 10 و 6 قیراط .

وزن الماس های مهدی دوبرابر الماس های احمد بود . سه عدد الماسی که حسن پیدا کرده بود کدامند ؟

معمای شماره 7

با استفاده از خط کش یک مربع 5 سانتی متری روی کاغذ بکشید .

شما باید تنها با 4 خط راست ( هر خط دو ضلع را بهم وصل کند ) این مربع را به بیشترین بخش ممکن تقسیم کنید (تساوی یا عدم تساوی بخش ها اهمیتی ندارد.)

بیشترین تعداد بخشی که می توان ایجاد کرد چند تا است ؟

معمای شماره 6

مردی 7 جعبه بزرگ قند حبه ای از بازار می خرد . هر قند حبه باید دقیقاً 10 گرم وزن داشته باشد ، اما فروشنده به او تلفن می کند  و می گوید حبه قندهای یکی از جعبه ها هر کدام 1 گرم سبکتر است . این مرد چگونه می تواند تنها با یک بار وزن کردن جعبه ای را که قندهای سبکتری دارد پیدا کند ؟ تصویر جعبه ها را در شکل ملاحظه می کنید .

لطفاً پاسخ را به صورت مکتوب به دفتر دبستان تحویل دهید .

معمای شماره 5

یک کرم کوچک تلاش می کند تا خود را به بالای یک دیوار که بلندی آن 20 متر است برساند . این کرم در پایان هر روز 5 متر بالا می رود اما در شب به خواب می رود و 4 متر به پایین سر می خورد . آیا می دانید بعد از چند روز به بالای دیوار می رسد ؟

لطفاً پاسخ را به صورت مکتوب به دفتر دبستان تحویل دهید.

معمای شماره 4

بیگ بن نام بزرگترین ساعت دنیا است و در لندن قرار دارد. بیگ بن رأس هر ساعت با ضربه هایی وقت را اعلام

می کند . ( یک ضربه برای اعلام ساعت 1 ، دوضربه برای اعلام ساعت 2 و ...)

اگر 3 ضربه ای که برای اعلام ساعت 3 می نوازد 3 ثانیه طول بکشد ، 6 ضربه ای

که برای اعلام ساعت 6 می نوازد چند ثانیه طول می کشد؟

لطفاً پاسخ را به صورت مکتوب به دفتر دبستان تحویل دهید.