معمای شماره 1

اگر شما 6 عدد آبنبات داشته باشید و آنها را بین 3 نفر تقسیم کنید ، به هر نفر چند آبنبات می رسد ؟ پاسخ (2 عدد)

حالا اگر درون یک پاکت 9 عدد شکلات داشته باشید چگونه می توانید آنها رابین 9 نفر تقسیم کنید که یک شکلات هم درون پاکت باقی بماند ؟

لطفاً پاسخ را به صورت مکتوب به دفتر دبستان تحویل دهید .

بازی آنلاین ماهیگیری

د...