آزمایشگاه

هم اندیشی درس پژوهی

درسومین جلسه شورای درس پژوهی که باحضور کلیه همکاران در آزمایشگاه دوره اول پسرانه وباحضور استاد اسماعیل زاده برگزار گردید آزمایشات مربوط به نیرو وانژی وانواع آن انجام وسوالات همکاران در این زمینه پاسخ داده شد.

 

آزمایشگاه دبستان