سایت کامپیوتر

سایت این دبستان مجهز به 15 سیستم کامپیوتری بوده و دانش آموزان درس فناوری را زیر نظر معلم خود در این سایت آموزش می بینند.  

سایت کامپیوتر