آنچه والدین بایددر مورد رفتارهای پر خطر و اعتیاد در فرزندان بدانند

برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید

شماره 10 : دوستی و دوست یابی

شماره 9 : خوشرویی

شماره 8 : ادب و تواضع

شماره 7 : صداقت

شماره 6 : مهر ورزی

شماره 5 : عزت نفس

شماره 4 : مسئولیت پدیری

مهارت 3 : انضباط اجتماعی ( نظم )

شماره 2 : مهمترین روش های نه گفتن