شورای آموزگاران

هفتمین جلسه شورای آموزگاران با حضور کلیه همکاران در دفتر دبستان برگزار گردید .دراین جلسه سرکار خانم دهقان درارتباط با تکلیف وانواع آن توضیحات کاملی بیان نمودند .

هم اندیشی درس پژوهی

درسومین جلسه شورای درس پژوهی که باحضور کلیه همکاران در آزمایشگاه دوره اول پسرانه وباحضور استاد اسماعیل زاده برگزار گردید آزمایشات مربوط به نیرو وانژی وانواع آن انجام وسوالات همکاران در این زمینه پاسخ داده شد.

 

مدیریت دبستان