پاسخ معمای شماره 9

یک نفر  .

فقط پدر زهره به پارک می رفت و بقیه از پارک برمی گشتند .

پاسخ معمای شماره 8

الماس های حسن 9 و 13 و 15 قیراط بوده است

الماس های مهدی 12 و 10 و 8 و الماس های احمد  4 و 5 و 6 قیراط بوده است

پاسخ معمای شماره 7

پاسخ معمای شماره 6

از جعبه اول 1 حبه ، از جعبه دوم 2 حبه ، از جعبه سوم 3 حبه ، از جعبه چهارم 4 حبه ، از جعبه پنجم 5 حبه و ... بر می دارد . تمام حبه ها را که برداشته است یک جا وزن می کند . وزن تمامی آنها بایستی 280 گرم باشد . اما اگر 1 گرم کمتر باشد جعبه اول ، اگر 2 گرم کمتر داشته باشد جعبه دوم ، اگر 3 گرم کمتر باشد جعبه سوم و... سبکتر از بقیه جعبه ها است.

پاسخ معمای شماره 5

16 روز طول می کشد تا به باالای دیوار برسد.

پاسخ معمای شماره 4

پاسخ 7.5 ثانیه

پاسخ معمای شماره 3

هیچ یک از پله ها درون آب نخواهد رفت چون کشتی هم همراه آب بالا می آید.(قانون جسم شناور بر روی آب )

پاسخ معمای شماره 2

پاسخ معمای شماره 1

آخرین شکلات را همراه با پاکت به آخرین نفر بدهید .