باید ها و نباید های توصیفی

صفر تا بیست ارزشیابی برای یادگیری

 صفر تا بیست ارزشیابی برای یادگیری
نوشته: بهمن قره داغی
این کتاب برای استفاده معلمان  بازتاب است و بخشی از مطالعات و پژوهش‌های مختلف در زمینه کاربست آسان ارزشیابی کیفی و توصیفی در دبستان را ارائه می دهد. استفاده از ابزارهای این نوع از ارزشیابی به عنوان جز جدایی‌ناپذیر فرایندآموزش، نه‌تنها موجب افزایش قدرت کشف مجهولات در دانش‌آموزان می‌شود، بلکه در چارچوب‌های شناختی، عاطفی و روانی ــ حرکتی نیز به نیاز‌های آنان توجه می‌کند.